Wednesday, September 13, 2006

فحش – معیاری برای سنجش احوال


آنچه در پی می آید بخشی ازیک مکالمه‌ی خصوصی است که عینا ً از کتاب "آشنائی با صادق هدایت" نشرمرکز، چاپ سال هزاروسیصدوهشتاد و سه انتخاب شده است:
فرزانه_ شما گفتید که بی فحش آدم دق میکنه؟؟؟
صادق هدایت_بله! همین جور هم هست اگر کتابهای فروید را سرسری نمیخواندی میدیدی که فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است - اگر فحش وجود نداشته باشد - بله آدم دق میکند هر زبانی که "فحش مند!!!" است-دق ِدل ِمردمش بیشتر است - از تعداد ونوع فحش ِهرزبانی میشود از اوضاع مردمی که تویک ناحیه زندگی میکنند سر درآورد -رابطه بینشان را کشف کرد، زبان فارسی اگر هیچ نداشته باشد " فحش آبدار" زیاد دارد! ما که سر این ثروت عظیم نشسته‌ایم !!! چرا ولخرجی نکنیم؟؟؟ هان دوست عزیزم؟؟؟ شما را چه میشود؟ دیگر یک چس فحش را هم به ما نمیتوانی ببینی؟؟؟ بله ایما اینجوری هستیم می‌خوای بخوای نمی خوای نخوای!!! موجودی هستیم "فحش مند" وتا دلمان میخواهد فحش ریخت و پاش میکنیم !!! تا همه عبرت بگیرند!!!
درهمین سوال وجواب کوتاه و لحن تمسخرآمیز و پرمطایبه وطنزتلخ و گزنده ی ویژه داستانسرای نامدارایران "صادق هدایت" حقیقتی بس گرانسنگ نهفته است که براساس آن میتوان باجمع آوری ومطالعه‌ی آکادمیک ِ" فحش " درزبان فارسی ، زمینه‌های تحقیقاتی ِِوسیعی درحوزه های جامعه شناسی، روانشناسی وحتی زبان شناسی به عمل آورد به شکلی که هریک میتوانند موضوع رساله‌ی دوره‌ی دکتری قراربگیرند.چنانچه این تحقیقات به عمل بیایند، ودر پژوهشگاه‌ها ازپرویزن خرد ِپژوهشگران عبورداده شوند، حداقل در حوزه‌ی روانشناسی، حاصل همان خواهد بود که در دیالوگ فوق از زبان ساده،روان، صمیمی، بی تکلف ودرعین حال غم انگیزوتاثیر گذارهدایت شنیده شده است.به همین دلیل است که به اعتقاد اینجانب درآینده‌ای که درراه است باید به همت جوانان برومند ایران شبیه به آنچه درکشورهای آزاد وپیشرفته وجوددارد بنیادی جهت شناسائی همه جانبه‌ی هدایت به وجود بیاید که درآن یک بررسی کامل وهمه جانبه ازکارهای هدایت ونقد هائی که برآثار واحوال وی نوشته‌اند توسط کارشناسان به عمل بیاید.اهمیت این مهم هنگامی افزایش میابد که بدانیم سودی که در گذر زمان انگلیس و آلمان به ترتیب ازشکسپیر وگوته یا بتهون و سایرکشورها ازقبل هنر ِهنرمندانشان کسب کرده و میکنند به هیچ وجه کم اثر تراز سودی نیست که از بابت نفت عاید ما میشود!!!

2 Comments:

At 10:30 PM, Anonymous John said...

ما یک دوستی داشتیم که به این آقای صادق ِ هدایت می گفت صادُق ِ هدایت یعنی با ضم دال. و عجیب بود که با این تلفظ هم ما این آقا را دوست میداریم

 
At 1:21 AM, Blogger Janus said...

دوستان سه گروهند دوست ودوست دوست ودشمن دشمن

 

Post a Comment

<< Home