Saturday, September 16, 2006

بهار عارفان

ازبین تمامی تعابیری که برای" پادشاه فصلها " پائیز،بکاربرده میشودبهارعارفان ازجذابیت خاصی برخورداراست، بی تردید برای تمام کسانی که قادرند جهانی رابه نک یک سوزن ببرند ودرعین حال درنک سوزن جهانی راببینند، دشوارنیست درحافظه ی هربرگ تب خزان زده ای که ازدرختی فرو می افتد پائیزی راتصورکنند.چه درهنگامه ی نگارستانی که بهارعارفان راه می اندازد نرمک نرمک تب سوزان تابستان طولانی تن خسته ی عالم دلگیررارهامیکند وقاصدک ها درجریان خنکای نسیم روحنوازی که ازراه میرسند باپروازحزن انگیزخود خبرازروزهائی میدهند که اگرچه غم انگیزندولی آفتاب فرح بخشی دارند، شاید بی دلیل نباشد که هرساله عزیزترین وخاطره انگیزترین میعادگاه یاران دبستانی ، این سپاه عظیم ومتنوع کاروتلاش وامیددر طیفی به گسترد گی رنگهای رنگین کمان، درنخستین روزاین فصل باشکوه گشایش میابد.ازآنجاکه طبیعت هر ازچندی کل ثروت لایزال خویش رادرطبق اخلاص درشکلهاورنگهای متفاوت ِفصول عرضه میکند بدون تردید مساوی کردن نامساوی هاویک رنگ خواستن آدمیان نه تنهابد ترین تعریف عدالت بلکه مشت به سندان کوفتن وکله ازسرخردبرداشتن است .در دنیای پرازجهل وجوروفقرو مسکنت وکشتارکنونی برای تمامی یاران دبستانی درسراسردنیااین آرزو همچنان باقی میماندکه:"هرکس بدون هیچگونه تمایزبه ویژه ازحیث نژاد،رنگ،جنس، زبان، دین و نظرسیاسی دردهکده ی کوچک جهانی حق دارد از یک زندگی شرافتمندانه ی بدون هول وهراس برخوردارباشد." پائیزهزاررنگ، پادشاه فصل ها وبهارعارفان برای همه ی یاران دبستانی مبارک باد************************************************************

2 Comments:

At 1:28 PM, Anonymous John said...

شمااولین کسی هستید که در عمر پر بارمآن آغاز فصل پاییز -بهار عارفان-را به ما تبریک میگویید و ما خیلی لذت بردیم. خیلی وقت بود که کسی به ماتبریک نگفته بود.بابت هیچ چیزی

 
At 11:24 PM, Blogger Janus said...

جان عزیز
اگر آدم ها وآدمک ها میدانستند ازچه راه های فراوان وارزانی میشود فرشته ی شادی هارا به ساحت زندگی دعوت کردواز این راه چه منافعی عاید همگان میشود چه بسا که زندگی از آنچه که امروز هست لذت بخش تر میبود

 

Post a Comment

<< Home