Tuesday, March 13, 2007

زردی من ازتوسرخی توازمن


چارشنبه سوری، جشن ملی ایرانیان، روزعیش وشادی و طرب برهمگان مبارک باد. ما ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهب، ایران عزیز، این گربه‌ی ملوس ِنشسته بر دیوارِ آسیا را متحد و یکپارچه و متحد می‌خواهیم و خواستار آنیم که نه تنها خود بلکه فرزندان ما چون نیاکانمان با برافروختن آتش این‌روزِ گرامی را پاس داشته بکوری چشم دشمنان جشن بگیرند و شعار این روز گرامی را به هنگام پریدن از روی آتش بر زبان آورند تا دنیا بهتر بداند که ایرانیان مردمانی آزاده و انسان دوست و بافرهنگ‌اند که می‌خواهند در کنار مردم آزاده‌ی سایر ملل در دهکده‌ی کوچک جهانی با صلح و صفا زندگی کنند.
پس ای آتش پاک و مقدس زردی (تنفر،بیماری وناتوانی) من از تو و سرخی (شادمانی،شادابی،وتندرستی) تو از من!

2 Comments:

At 11:50 PM, Blogger John Heavenyard said...

ایا میدانید که مراسم چهارشنبه سوری اصلن مربوط به ایرانیان خیلی باستان نیست و بطور کلی هیچ اثری از آن در قبل از اسلام در تاریخ کشورمان نیست؟ شبیه ترین چیزی که در این مورد هست گویا جشن سوری در زمان سامانیان بوده است. و مراسم آتش بازی شب نوروز جشن گرفته میشده. هنوز هم در نقاطی از کشورمان مثل کردستان چنین است. البته در سالهای اخیر به دلیل کمبود جشن و شادمانی آنجا هم چهارشنبه سوری اتش برافروخته میشود و هم شب نوروز و چقدرهم خوبست

 
At 1:39 AM, Anonymous Anonymous said...

به لهجه ی بیا ای بلن گونه وردارخوانده شود
افسوس میخوریم ما وختی به ماوصول خبرمیکنند که جوانان خبرندارند که ازباستان بوده این چارشنبه سوری وبدبختانه ملی هم بوده این آتش بازی بروید بانوان وآقایان تحقیق کنید اینگونه نباشد که یکی یک حرفی بزنه شما هم مثه بز اخوش دمبتان رالای پایتان بگذارید وهی سربجنبانید شما نمیدانید ما از مجوس چه کشیدیم وچه ها خواهیم کشید به دیکشانری مرحوم دهخدا مراجعه کنید ببینید که آن را هم باستانی دانسته وهم ملی خسته شدم خدا یک مشت مرگ ازدست شما به من بدد

 

Post a Comment

<< Home