Monday, February 12, 2007

بمناسبت بزرگداشت (والنتاین)روزعشاق


"...عشق راازعََشقه می‌گیرندوآن گیاهی است که درباغ پدیدآیددربن ِدرخت ،
اول بیخ درزمین سخت کند، پس سربرآردوخودرادردرخت می‌پیچدوهمچنان
می‌رودتاجمله درخت رافراگیرد،وچنانش درشکنجه کندکه نم دردرخت نماند،وهرغذاکه به واسطه ی آب وهوابه درخت می‌رسد به تاراج می ‌بردتا
آنگاه که درخت خشک شود..."
کلودیوس امپراطوررُم باستان دیوانه ی آدمخواردیگری است که درشرایط تاریخی خاصی ظهورکرده طبق معمول باصدورحکمی که درستی اش درهیچ یک ازلابوراتوارهای دنیاثابت نشده است باطرح شعارهای عدالت جویانه وعوامفریبانه با بسیج ک.ن برهنگان ورجاله هاوطبق کش هابه ضرب شمشیرودگنک سه راه همیشگی کشتن وآوارگی ودلقکی را فراروی فرهیختگان گذاشته وسرانجام درسایه ی بی کفایتی خویش چون چیزی نداردکه به طرفداران خودبدهدبدبختی وفقرومسکنت وفسادوتباهی رابین همه تقسیم میکند.چه نزداین مجانین عدالت نه ایجادفرصت های برابربلکه برابرکردن نابرابری هاست.باری کلودیوس برای رسیدن به مطامع حیوانی خویش به این نتیجه ی ضدبشری میرسدکه اگرسربازانش ازدواج نکنندبهترمیتوانندبه اوخدمت کنند.روشن است که چنین حکمی بامخالفت عشاق روبرومیشود.درهمین اوضاع است که کشیشی به نام والنتاین حاضر میشودکه پنهانی عشاق رابه عقدازدواج هم درآورد.چندی نمیگذرد که رازکشیش فاش وبه دست کلودیوس خونش ریخته میشود.امروزبه جهت بزرگداشت والنتاین دردنیااین ایام رابه ایام عشق ودوستی نامگذاری کرده اند.عشق ودوستی راپاس داریم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home