Saturday, May 19, 2007

شاهد رویا

در شولای ِخاکستری ِ ا َسرار وا ِبهام پیچیده بودن
خیال انگیز
هاله وار
پر رمز وراز
لبریز از سایه ها جلوه کردن
سری انباشته از جنون
دلی لبریز از عشق
صدائی بُران چون هیا هو بانگ ِپولاد ِآبدیده
تندر سا،
منعکس در، عُمق ِعَمیق ِسکوت ِشب ِجاودان داشتن
در اتاق ِرقص ِ پرده ها در نسیمی خوش بوی
با تن گرم او در ململ آبی ِبستری گرم خفتن
همراه سِحر ِ سَحَر در خروسخوان
از بستر سر بر گرفتن
تن را به آب ِزلال و بی منت ِ برکه سپردن
در پناه ِ پُر شکوه ِدنج ٍِنا پیدائی
درد را در لحظات ِمقدس ِبا هم بودن
با هم دیدن
زیر ِخُنُکای ِمرهم ِدوستی
در رویا
رویا ئی شیرین فراموش کردن
با عشق وبرای عشق زندگی کردن وآنگاه مردن

3 Comments:

At 8:11 AM, Anonymous Heavenyard said...

شاهد رویا یکی از زیباترین متن هایی است که تا کنون در این وبلاق دیده ایم و خانده ایم و حظ برده ایم
یا حق

 
At 10:09 PM, Blogger Janus said...

صاحب این قلم باید کلی خرسند باشد که عزیزی چون تو از تراوشات قلمش کیفور شده ای

 
At 5:07 AM, Anonymous Anonymous said...

Great, very great

 

Post a Comment

<< Home