Thursday, October 26, 2006

ایریس

در اساطیر ِِیونان، ایریس خدا بانوئک ِرنگین کمان است و اگر چه در باورِ یونانی، درجمع ِخدایان، بامعیارهای"نیک وبد" آنچنان که بایدعاملِ کارهای سود مند نیست ولی به لحاظ زیبائی، درصف مه رویان آسمانی مقام ِوالائی دارد و فراسوی "نیک وبد" چون هرپدیده‌ی دیگری درتکمیل ِکائنات و گردش آن- جزئی از اجزای جدا ناشدنی کل ِبه هم پیوسته‌ای را تشکیل میدهد که گوئی در فقدان ِآن، پازل ِهستی معیوب وکژوکوژ است- به باور ما اما رنگین کمانی که به دنبال ِقهقهه‌ی تندر و خدنگ ِبی امان ِآذرخش وباران و طوفان از افق سر بر میکشد صرفنظر از زیبائی ِبار ِرنگین وخیال انگیزی که به دوش میکشد پایان ِیک دوره‌ی سختی ونوید ِِآرامش است ،تا بدانجا که اگر باورِ آدمیان ِسرزمین های مختلف را در مورد ِآن جمع آوری کنیم توده‌ی حجیمی را تشکیل خواهد داد، کمتر کسی را میابی که در غُلغُله‌ی زندگی، هر اندازه کوتاه هم که شده محسور ِاین پدیده ی دل انگیز نشده باشد ولی باور ِمن از رنگین کمان ،همان باور شاعرانه‌ای خواهد بود که در نوجوانی از دختری کولی شنیدم که گفت:"هر کس از زیر رنگین کمان بگذرد آرزوهایش برآورده خواهد شد!!! "شعله‌ی این باوربه خصوص در دنیائی ازاعماق وجودم زبانه میکشد که نه تنها هنوز کوهی عظیم ازمعمولی ترین آرزوهای برآورده نشده در مقابل آدمیان تلنبار باقی مانده است!!! بلکه به قول "ویستن هیواودن":"همسایه‌ی ریاکارت رابایستی باقلب ریاکارت دوست بداری!!!" و شاهدباشی که چگونه عده‌ای درهنرآزردن وتباه کردن دیگران به آن درجه از بی باکی ،چیره دستی وچابکی رسیده‌اند که گوی سبقت از اجداد وحشی غارنشین خویش ربوده اند !!! غم انگیز نیست با توجه به اینکه "تمامی افراد بشر آزاد و با منزلت و حقوق برابر به دنیا می‌آیند و همه از موهبت عقل و وجدان برخوردارند این گزاره‌ی کوچک که باید نسبت به هم با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند "آرزوئی است تحقق نایافته؟؟؟ باری!!! سینه هاپرازلحظه‌های اندوه است وشاید این نشانه‌ی روح بی قرارآدمیانی است که پیکرهای بی توش وتوانشان زیربارکهنگی وتکرارها زخمی، خسته وازنفس افتاده ، اُفتان وخیزان درجستجوی یافتن راهی برای درپیش گرفتن وپنجره‌ای هراندازه کوچک برای دیدن افق های دوردست هستند.

6 Comments:

At 2:20 PM, Blogger John Heavenyard said...

ولی آقای یانوس، ما در جایی بودیم در سالهایی که دیگر خیلی دور است و خیلی از آن سالها گذشته که میگفتند هر کس از زیر این رنگی کمان که ما خیلی دوست میداریم که به آن تیراژه بگوییم رد شود اگر زن باشد مرد میشود و اگر مرد باشد زن. و ما هم میترسیدیم که از زیر آن رد بشویم و هم دوست داشتیم که رد بشویم ولی تا به امروز موفق نشده ایم که از زیر آن رد بشویم. بعضی وقتها خیلی دور است و بعضی وقتها نزدیک ولی وقتی نزدیک است نمی بینیمش که از زیرش رد شویم. شاید هم تا بحال رد شده باشیم و خودمان حالی مان نباشد

 
At 1:52 AM, Anonymous Anonymous said...

It seems not so bad to pass above a rainbow.It can be as intresting as passing under it.Can't it?

 
At 7:37 AM, Blogger Janus said...

بله البته که اینگونه است ولی عبور ازفراز رنگین کمان کار عقابان بلند پروازی چون شماست

 
At 10:18 PM, Blogger John Heavenyard said...

یعنی عقابها بر فراز تیراژه حرکت میکنند. یا میتوانند بکنند؟

 
At 10:18 PM, Blogger John Heavenyard said...

یعنی عقابها بر فراز تیراژه حرکت میکنند. یا میتوانند بکنند؟

 
At 12:06 AM, Blogger Janus said...

عقابها حق انتخاب دارند میتوانند از زیر تیراژه عبورکنند والبت که میتوانند از فرازش هم عبور کنند عقابها وقتی از فراز تیراژه میپرند میخواهند آرزوی دیگران را برآورده کنند

 

Post a Comment

<< Home