Monday, November 06, 2006

زاویه‌ی دید وغنای هنر


شایدگزاره‌ی "هرکسی ازظن ِخود شد یارمن" بتواند حقیقتِ وجودی و گوناگونی ِتاویل و تفسیر را در "تاثیریک اثرهنری برمخاطبین" بخوبی بیان کند و هم او به آشکارسازی ِاین مهم پای بفشارد که هرچه اثرِهنری قوی‌تر وغنی تر و هنرمندانه ترباشد به همان اندازه حجم ِحرف و حدیث و تعبیر در مورد آن انبوه تر خواهد بود.شگفت انگیز هم هست که گاهی درخم چَرخِشگاه ِتفسیرِ یک کار هنری -اثرِهنری دیگری خلق میشود که نه تنها چیزی ازخود اثر کم ندارد، بلکه یک سروگردن هم ازآن بلندتر است.بیهوده نبوده و نیست که ازدرخت تناورِ هنر پاجوشی سر برآورده است که میرود تا با آن درسلیه گستری هَمبَر شود. امروزه این پاجوش نمادِ عِلمی است که به آن نقد نویسی بر آثار هنری نام داده‌اند.همین علم ِنوپاست که زیرِ تیغ ِتیزِ نقدِ صوری، اجتماعی، روانشناختی، تاریخی، زیبائی شناسی واسطوره‌ای وغیره آنچنان به تشریح ِاثر ِهنری می‌پردازد که با گشایش ِتمامی تار و پود آن نه تنها زوایای تاریک و ناشناخته‌ی اثر را روشن میکند بلکه قادر است به ناخودآگاه ِهنرمند دست یافته از رازهائی پرده بردارد که خودِ هنرمند هم به آنها بی توجه بوده است.باری!!! یک نگاه ساده به تابلوی فوق که یک اثر هنری عهدباستان را نشان میدهدحداقل ازسه زاویه ی دید مختلف سه تعبیر متفاوت را سبب میشود.
_یک بیننده‌ی معمولی تحت ِتاثیر آن، اظهار میداردکه هنرمند برای ایجاد نشاط خاطر در ما، سه میمون را درحال ِانجام ِاعمال ِمُضحِکی نشان داده که این روزها نمونه‌ی آن حرکات را حتی در افرادی مبینیم که مدعی ِاداره‌ی امورِ جهانند!
_یک طرفدار آزادی و دموکراسی با دیدن ِآن می‌گوید که هنرمند در این تابلو به شرح ِاسفبار آزادی در یک کشورِ دیکتاتوری پرداخته که نبینید، نگوئید ونشنوید را اساس ِاداره‌ی امورقرارداده.
_یک بودائی به محض دیدن آن در مقابلش سر فرو آورده ومی‌گوید: "تابلوفوق اشاره به یک دستور اخلاقی آئین بودائی دارد که اظهارمی‌دارد:بدنگوئید، بد نشنوید و بد نبینید، چه یکی ازمیمونها دهان ودیگری گوش‌ها وسومی چشم‌های خود را با دست گرفته‌اند!!!
شماازچه زاویه ای به آن نگاه میکنید؟؟؟

6 Comments:

At 12:47 PM, Blogger John Heavenyard said...

ما این عکس را قبلن هم دیده بودیم. ولی به عقلمان نرسیده بود که یعنی چه؟ و این خودش خیلی جای تعجب داشت. یعنی ما با هیچ دیدی به آن نگاه نکرده بودیم ولی حالا که نگاه میکنیم شق سوم قضیه خیلی محتمل تر است که درست باشد. یعنی دوست داریم که آن باشد. باز هم در مورد آن مداقه میکنیم تا ببینیم که عقلمان به بیشتر از آن قد میدهد یا خیر

 
At 11:30 PM, Blogger Janus said...

شما همیشه عقلتان قد داده ومیدهد از محتوای باداشت هم وکلمه ی باستانی کاملا معلوم می بگردد که نظر شما درست است ولی یاداشت در پی آن است ببیند آیا از زاویه ی متفاوت دیگری میشود به تابلو نگاه کرد یا نه

 
At 2:37 AM, Anonymous Anonymous said...

شاید هر سه میمون به منظره ی عجیبی خیره شده اند و عکس العمل آنها حاکی از دهشتناک بودن منظره باشد

 
At 10:09 PM, Blogger Janus said...

که البته در آن صورت غقط چشم هایشان را میگرفتند ولی حق با شماست چه در چنین صورتی اولی که دیده چشمش را بسته که یعنی دیدنی نیست دومی دهانش را گرفته یعنی حرفش را نزنید وسومی گوشش را گرفته یعنی حتی یک کلمه هم حاضر نیستم در مورد آن بشنوم
مهم اینست که شما از زاویه ی جدیدی به تابلو نگاه کرده اید
با سپاس

 
At 4:28 AM, Anonymous مجید said...

با سلامی گرم
به نظر من کسی میمونها را مجبور به انجام این کار نکرده بلکه خودشان داوطلبانه این کار را انجام میدهند مفهوم کامل خود سانسوری حتی هنگامی که فشار از رویت برداشته شده یا اصلا وجود ندارد

مجید

 
At 1:01 PM, Anonymous افسانه said...

کور و کر و لال باش. یک کلام. احمق باش

 

Post a Comment

<< Home