Wednesday, December 13, 2006

تلخی ِ واقعیت ِ تحمیلی و شیرینی ِ تخیل ِ آزاد

به بهانه ی بزرگ داشت روزجهانی حقوق بشر
آدمیانی که از زندگی ِواقعی ِتحمیلی ِسرا پادروغ و تزویرخسته و سرانجام به ستوه می آیند دلشان میخواهد درگوشه ی دنج شبهایشان دمی را با تخیل سرکنند. چنین آدمیانی هیچوقت چنان دنیای واقعی راجدی نمیگیرند، راهبران و راه اندازان آنرامسخره میکنند. چون فکرمیکنند دنیای دیگری هم هست که درتعارض با دنیای است که به آنها تحمیل شده است. آنان مَلمَل ِطرح ِچنین دنیای رنگینی را که بازمزمه های چشمه ی جوشان عشق به خواب میرود و باصدای بال ِکبوتران ِصُلح جو برمی خیزد درحُباب ِروشن ِتنهائی شان با رشته های نازک ِخیال می بافند. ازچنین خیالبافی هائی است که درسایه ی همدلی ها مستحکم ترین میثاق نامه ها ازمیان ِآدمیان سربرمی آورد و میرود تا این خیال بازی ها را تحقق ببخشد. یکی ازاین عهدنامه ها اعلامیه ی جهانی حقوق بشراست که به گواهی تاریخ کورش کبیر پدر و بنیان سازِآن است. به این بهانه و بازبانی ساده و باقلبی سرشار از عشق ودوستی نسبت به بشر دوستان ونفرت و بی زاری ازخشونت و خونریزی، تجاوز و زورگوئی و قلدری ناقضین ِحقوق بشرِبشرستیزان، روزجهانی حقوق بشررا به همه ی انسان دوستان دهکده ی کوچک جهانی تبریک میگویم.

5 Comments:

At 11:41 AM, Blogger John Heavenyard said...

ما هم این روز را به کلیه مردم جهان تبریک میگوییم. چرا که تقریبن همه را شامل میشود. و اصلن به نظر ما تعداد بشر ستیزان خیلی کمتر از آنچه که فکر میکنیم است. ولی بدمصصب ها خیلی زور و پول و سرباز و تفنگ و موشک و کوفت و .... دارند

 
At 11:04 PM, Blogger Janus said...

درست است ما را از پا آویخته اند آسمان وارونه نیست

 
At 11:43 PM, Blogger John Heavenyard said...

لطف کنید و سری هم به وبلاق این حقیر بزنید. ثواب دارد
http://bodobia.blogspot.com/

 
At 11:46 PM, Blogger John Heavenyard said...

و در انتهای قامنت قبلی یادمان رفت عرض کنیم که ما خود را در مقابل آن حضرت حقیر خطاب میکنیم

 
At 8:03 AM, Blogger Janus said...

شما حقیر نیستیدشما نورچشم وقوت زانوی ما هستید ای کاش سری به قله های این کوهها میزدید ومیدیدید ما چند بار نام نامی شما را روی صخره ها نبشتیمی ما همین صبح به وبلاگ شما سرزدیمی زدنی وقامنت هم بنهادیمی نهادنی همین حالا هم خواهیم رفت رفتنی رفتنی

 

Post a Comment

<< Home